نرخ هر پيامك (ريال)
150
144
139
135
سطح خريد
--------------
50/000 تا 449/999 ريال
500/000 تا 1/499/999 ريال
1/500/000 تا 3/999/999 ريال
4/000/000 تا 50/000/000 ريال
نام تعرفه
-----------
تعرفه A
تعرفه B
تعرفه C
تعرفه D

 

شارژ آنلاين پنل پيامك با توجه به تعرفه فوق:

شارژ آنلاين
نام : (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگي: (*)
ورودی نامعتبر
نام کاربری پنل پیامک: (*)
ورودی نامعتبر
تاريخ:
ورودی نامعتبر
مبلغ خرید شارژ(ریال):
ورودی نامعتبر
باتوجه به تعرفه های فوق مبلغی را وارد کنید.
سایر توضیحات:
ورودی نامعتبر
عبارت امنیتی را وارد کنید (*) عبارت امنیتی را وارد کنید
ورودی نامعتبر