هزینه پنل+خط اختصاصی 14 رقمی+500شارژ اوليه مبلغ: 500/000 ریال
 
جدول نرخ خطوط:
 
 
ردیف ارقام پیش شماره نوع شماره قیمت (ریال)
1 15 5 سفارشی 156,000
2 14 1 غیر سفارشی 260,000
3 14 1 سفارشی 455,000
4 14 3 غیر سفارشی 201,500
5 14 3 سفارشی 227,000
6 14 5 سفارشی 208,000
7 13 1 غیر سفارشی 481,000
8 13 1 سفارشی 871,000
9 13 5 سفارشی 520,000
10 12 1 غیر سفارشی 900,000
11 12 1 سفارشی 1,651,000
12 12 2 غیر سفارشی 2,522,000
13 12 2 سفارشی 3,172,000
14 12 3 غیر سفارشی 1,118,000
15 12 3 سفارشی 1,196,000
16 12 5 سفارشی 1,105,000
17 11 1 غیر سفارشی 1,651,000
18 11 1 سفارشی 3,315,000
19 11 5 سفارشی 1,885,000
20 10 1 غیر سفارشی 2,145,000
21 10 1 سفارشی 4,810,000
22 10 2 غیر سفارشی 5,070,000
23 10 2 سفارشی 6,695,000
24 10 3 غیر سفارشی 1,300,000
25 10 3 سفارشی 1,495,000
26 10 5 سفارشی 2,600,000
27 10 21 سفارشی 900,000
28 9 1 غیر سفارشی 3,510,000
29 9 1 سفارشی 6,630,000
30 9 2 غیر سفارشی 9,295,000
31 9 2 سفارشی 10,595,000
32 9 5 سفارشی 3,120,000
33 8 1 غیر سفارشی 4,550,000
34 8 1 سفارشی 9,230,000
35 8 2 غیر سفارشی 17,160,000
36 8 2 سفارشی 21,060,000
37 7 21 غیر سفارشی 7,540,000
38 7 21 سفارشی 7,930,000
39 6 21 غیر سفارشی 8,840,000
40 6 21 سفارشی 9,230,000
 
 
نرخ پیامک با توجه به جدول تعرفه پیامک ، متفاوت میباشد!